Hem / Integritetspolicy

Integritetspolicy

Så här behandlar vi personuppgifter

Rindab AB, nedan kallad Rindab tillhandahåller och distribuerar fordonstekniska lösningar och applikationer.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Rindab används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Rindab sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Behandling som Rindab är personuppgiftsansvarig för

Rindab är personuppgiftsansvarig för Rindabs´s behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina uppgifter när du t. ex:

 • beställer våra produkter och tjänster
 • får inloggningsuppgifter och blir användare av Rindab´s tjänster
 • kontaktar oss eller skickar in förfrågan via telefon, mail eller hemsidan
 • kontaktar oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation eller retur
 • besöker vår hemsida och accepterar cookies, (för mera information om cookies, vänligen läs vår cookiepolicy här)
 • besöker eller kommunicerar med oss eller andra via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook, LinkedIn och Instagram).

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vilka personuppgifter som behandlas beror på vilken företagsform du har. Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för en enskild firma eller enskild person som får tillgång till Rindab´s produkter eller tjänster.

De uppgifter som samlas in om dig är t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Rindab’s tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas.

Vidare kan Rindab komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Rindab’s digitala kanaler, däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Rindab och andra via Rindab´s plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon eller anmäler dig till evenemang som Rindab anordnar.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Instagram) kan Rindab komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Rindab har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Rindab’s rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

Rindab behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Rindab´s och utvalda samarbetspartners varor och tjänster
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på hemsidan
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Rindab behandlar dina personuppgifter baserat på ett antal lagliga grunder:
 • Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice.
 • En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. Rindab behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.
 • I vissa fall kan Rindab ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.
Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling
ÄndamålRättslig grundKategorier av personuppgifterLagringstid
För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support.Fullföljande av avtal  Namn, adress, telefonnummer samt e-post Geografisk information Kundnummer Uppgifter om dina inköp.Så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs.
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen.Rättslig förpliktelseNamn, adress, telefonnummer samt e-post Geografisk information Kundnummer Uppgifter om dina inköp Betalningsuppgifter.Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.
För att marknadsföra Rindab eller varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS.Berättigat intresse (kunddata) Intresseavvägning & samtyckeNamn, adress, telefonnummer samt e-post Befattning Geografisk information ArbetsplatsSå länge du är kund hos Rindab eller fram tills att de har behandlats för avsett ändamål, dock längst upp till 1 år efter det att avtalsförhållandet upphört.
För att administrera ditt kontoinnehav i webbshop, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS.Fullföljande av avtalNamn, adress, telefonnummer samt e-post Geografisk information Betalningsuppgifter Kundnummer Information om hur du använder vår webbshop, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av. Uppgifter om dina inköp Information om ditt kontoinnehav.  Så länge du har ett konto i vår webbshop.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Rindab kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Rindabs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Rindab kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part såsom till samarbetspartners samt leverantörer av transport, kort- och kommunikationstjänster. Rindab kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig. Tredje part som Rindab lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Rindab och Rindab´s tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Rindab´s avtal med dig som kund. Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Rindab om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Rindab´s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Rindab saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Rindab ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Rätt till information
Rindab ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Rindab ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Rindab på adress som anges nedan. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Rindab kommer även på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till [email protected]. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Personuppgiftsbiträde
Behandling för vilken användaren är personuppgiftsansvarig

I vissa fall är du som kund nedan kallad Användare, är också personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i relation till ditt nyttjande av Rindab´s tjänster. Rindab är personuppgiftsbiträde för dessa uppgifter. Det åligger därför användare att tillse att användare har laglig grund för behandling av personuppgifter och att övriga krav i Dataskyddsförordningen (GDPR) följs, exempelvis i förhållande till Användarens kunder. Rindab ska upprätta och bibehålla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna.

Vilket ansvar och rättigheter har Rindab?

Rindab ska behandla personuppgifter för vilka Rindab är personuppgiftsbiträde i enlighet med Användarens instruktioner och GDPR. Om Användarens instruktioner medför extra kostnader för Rindab äger Rindab rätt att fakturera Användaren för sådana kostnader. Rindab äger rätt, avseende personuppgifter för vilka Rindab är personuppgiftsbiträde, att genom skriftligt avtal anlita underbiträden för personuppgiftsbehandlingen. Sådant avtal ska minst ålägga underbiträdet samma skyldigheter avseende personuppgiftsbehandling som åläggs Rindab. Rindab ska på begäran informera Användaren om vilka underbiträden som Rindab har anlitat.

Ändring av denna integritetspolicy

Rindab kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår hemsida.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Rindab AB
Svarvarvägen 14
132 38 Saltsjö-Boo
Märk gärna kuvertet med ”Dataskyddsansvarig”
📧 [email protected]

Print Friendly, PDF & Email