Hem / Uppförandekod

Uppförandekod

Att Rindab har gott anseende som ett ansvarsfullt och förtroendeingivande bolag är en grundläggande förutsättning för vår verksamhet. Vi vill säkerställa att Rindabs verksamhet genomsyras av ansvarsfullt beteende gentemot medarbetare, aktieägare, kunder, leverantörer, intressenter, myndigheter och övrig omvärld. Uppförandekoden gäller Rindabs alla medarbetare och efterlevnad av principerna i denna kod är väsentlig när vi väljer vilka vi samarbetar med.

Affärsetik och informationshantering

Anti-korruption

Rindab tolererar inte någon form av korruption eller bedrägeri. Rindabs medarbetare ska inte ge, utlova, erbjuda, begära eller ta emot ersättning eller förmåner som strider mot tillämplig lagstiftning och god affärssed eller som kan påverka, eller uppfattas påverka, objektiviteten i beslut.

Konkurrens

Rindabs medarbetare ska inte delta i några former av överenskommelser, kontakter eller åtgärder som har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen. Rindabs medarbetare ska sköta kontakter med konkurrenter med försiktighet och sådana kontakter ska alltid organiseras på ett sätt som säkerställer att konkurrensregler följs.

Marknad

Rindabs medarbetare ska presentera Rindabs produkter och tjänster på ett korrekt och rättvisande sätt samt följa tillämpliga regleringar, lagkrav och god marknadsföringssed.

Rindab ska säkerställa att dess produkter uppfyller tillämpliga regleringar och lagkrav, innefattande bland annat regler för produktsäkerhet och märkning.

Intressekonflikter

Rindabs medarbetare ska undvika sammanhang där egna, anhörigas eller vänners intressen kan riskera att stå i konflikt med vad som är bäst för Rindab. Privata intressen och externa verksamheter ska inte påverka, eller uppfattas påverka, medarbetarnas omdöme eller agerande när de utför sitt arbete för Rindab.

Skatt och penningtvätt

I de länder där Rindab har verksamhet ska gällande lagar och regler avseende skatt och åtgärder mot penningtvätt följas. Rindabs medarbetare ska inte acceptera, stödja eller underlätta överträdelser avseende skatt och penningtvätt.

Finansiell rapportering

Rindab ska offentliggöra regelbunden finansiell information i enlighet med tillämpliga regler för aktiebolag. Den finansiella rapporteringen ska vara korrekt och fullständig, följa tillämpliga lagar, regler och rekommendationer samt ge en rättvisande beskrivning av Rindabs verksamhet. Rindab ska ha väl fungerande processer för att säkerställa detta.

Kommunikation

Rindabs kommunikation ska vara öppen, korrekt, transparent och lättillgänglig samt ska beakta legala krav och affärsmässig sekretess. Information om Rindabs verksamhet, kunder eller leverantörer kan vara konfidentiell eller skyddad. Rindabs medarbetare ska skydda sådan information från otillåten användning och spridning. Rindabs medarbetare förväntas vara goda representanter för Rindab och ska inte agera eller yttra sig på sätt som kan skada Rindabs verksamhet och varumärke.

Mänskliga rättigheter och arbetstagarens villkor

Mänskliga rättigheter

Rindab ska stödja och respektera skyddet av internationellt erkända mänskliga rättigheter, inklusive rättigheter enligt FN:s barnkonvention. I de fall Rindab identifierar en risk för att Rindab genom sin verksamhet medverkar till brott mot mänskliga rättigheter och barns rättigheter ska lämpliga åtgärder vidtas.

Barnarbete

Rindab ska inte använda sig av, stödja eller dra nytta av barnarbete. Rindab ska inte anställa arbetstagare under 18 års ålder för någon form av arbete som kan utgöra en risk för deras hälsa, säkerhet eller välbefinnande. Rindab ska inte i något fall anställa arbetstagare yngre än 16 år.

Tvångsarbete

Rindab ska inte använda sig av, stödja eller dra nytta av någon form av tvångsarbete. Arbetstagare ska kunna röra sig fritt under sin anställning och vara fria att lämna sin anställning efter uppsägning i enlighet med gällande lagar och avtal.

Föreningsfrihet

Rindab ska respektera varje anställds rättighet att gå med i, eller avstå från att gå med i, fackföreningar eller andra arbetstagarorganisationer. Rindab ska erkänna arbetstagarnas valda ombud och förhandla med dem i god anda om alla viktiga frågor på arbetsplatsen.

Arbetsmiljö och säkerhet

Rindab ska erbjuda en sund och säker arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas förebyggande. Risker ska kontinuerligt utvärderas så att skyddsåtgärder kan vidtas. Rindab ska tillhandahålla skyddsutrustning och säkerhetsutbildning för utförandet av arbetsuppgifterna. Vid processtörningar ska arbetssäkerhet prioriteras framför produktion. Rindabs medarbetare ska medverka till sin egen och sina kollegors sunda och säkra arbetsmiljö genom att agera säkert och följa de instruktioner och rutiner som finns samt påtala risker och inträffade tillbud. Rindabs medarbetare ska inte vara alkohol- eller drogpåverkade på arbetsplatsen.

Jämställdhet, mångfald och lika möjligheter

Alla beslut som rör anställning ska grunda sig på relevanta och objektiva kriterier såsom kompetens, erfarenhet och prestation. Rindabs medarbetare ska behandlas värdigt och med respekt. Diskriminering, trakasserier, övergrepp eller hot på arbetsplatsen ska inte förekomma. Rindabs medarbetare ska ha rättvisa och likvärdiga utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politiskt åsikt, fackföreningstillhörighet, social bakgrund, hälsostatus eller familjeansvar.

Löner, arbetstid och övriga arbetsvillkor

Rindab ska betala en marknadsmässig lön. Krav om minimilön enligt lag eller avtal ska uppfyllas. Lönen ska betalas ut regelbundet. Rindabs anställda ska ha rätt till övertidsersättning, årlig semester, sjukledighet och föräldraledighet enligt lag och avtal. Rindabs anställda ska ha ett skriftligt, begripligt och juridiskt bindande anställningskontrakt. Rindab ska följa tillämpliga lagar, avtal och branschstandarder avseende arbetstider. Rindab ska respektera medarbetarnas integritet och behandla personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Miljö

Ansvarsfull verksamhet

Rindab ska i sin verksamhet arbeta enligt försiktighetsprincipen så att skador och olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs, hindras eller motverkas. Såväl vid pågående som efter avslutade processer ska miljöpåverkan vara acceptabel för människor och miljö. Vid produktutveckling och investeringar ska lönsamhet kombineras med effektiv resursanvändning och miljöhänsyn. Insatserna bestäms av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt samt miljö- och energimässigt motiverat. Miljöhänsyn ska väga in i alla för verksamheten stora beslut. Miljöansvar ställs så långt som möjligt på inköp, försäljning, utveckling, administration och logistik så att bindande krav och gällande lagstiftning efterlevs.

Allmänt

Rindabs medarbetare ska följa all tillämplig lagstiftning och om bestämmelserna i koden är oförenliga med lagstiftning ska tillämpliga lagar och förordningar ges företräde. Rindab förväntar sig att en medarbetare och andra intressenter som misstänker att det förekommer överträdelser av koden framför detta. En medarbetare som vill framföra en sådan misstanke kan vända sig till närmaste chef eller till annan chef inom Rindab. Rindab tolererar inte att någon form av repressalier sker mot den som i god tro gjort en anmälan.

Print Friendly, PDF & Email